nước rỉ rác

XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP VÀ NGUY HẠI

posted by estvietnam

Nước thải công nghiệp và nguy hại là hỗn hợp nước thải của các nhà máy liên hiệp tái chế và xử lý...

Xem thêm

QCVN 25:2009/BTNMT – Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Nước Thải Bãi Chôn Lấp Chất Thải Rắn

posted by estvietnam

Ngày 16/11/2009 Bộ trưởng Bộ TNMT đã ban hành "QCVN 25:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thả...

Xem thêm

Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Sao Sáng

posted by estvietnam

Hệ thống xử lý nước thải của công ty Xử lý môi trường Sao Sáng Bắc Ninh được triển khai thiết kế và xây lắp vào năm 2015 tại hu...

Xem thêm

HTXL Nước Thải Công Nghiệp và Nguy Hại Hòa Bình 2017

posted by estvietnam

Hệ thống xử lý nước thải tại Yên Dũng - Bắc Giang là một trong những dự án mà EST Việt Nam tham gia với tư cách nhà thầu công nghệ....

Xem thêm