Thư viện

Luật BVMT 2020

posted by estvietnam

Ngày 17 tháng 10 năm 2020, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV nước Cộng ...

Xem thêm

Thông tư 25/2019/TT-BTNMT hướng dẫn thực hiện NĐ 40/2019/NĐ-CP

posted by estvietnam

Ngày 31/12/2019 Bộ TN&MT đã ban hành thông tư số 25 quy định chi tiết một...

Xem thêm

NGHỊ ĐỊNH 40/2019/NĐ-CP BAN HÀNH NGÀY 13/5/2019

posted by estvietnam

Mới đây Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP - NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điề...

Xem thêm

QCVN 40:2011/BTNMT – Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Nước Thải Công Nghiệp

posted by estvietnam

Ngày 28/12/2011 Thứ trưởng Bộ TNMT đã ký ban hành Thông tư 47/2011/TT-BTNMT kèm theo QCVN 40:20011/BTNMT....

Xem thêm

QCVN 25:2009/BTNMT – Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Nước Thải Bãi Chôn Lấp Chất Thải Rắn

posted by estvietnam

Ngày 16/11/2009 Bộ trưởng Bộ TNMT đã ban hành "QCVN 25:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thả...

Xem thêm

QCVN 63:2017/BTNMT – QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN TINH BỘT SẮN

posted by estvietnam

QCVN 63:2017/BTNMT do Tổng cục Môi trường biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt, B...

Xem thêm

QCVN 50:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước

posted by estvietnam

QCVN 50:2013/BTNMT do Tổ soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bùn thải từ quá trình xử lý nước biên...

Xem thêm

TCVN 7957:2008 – Tiêu chuẩn thiết kế Thoát nước – Mạng lưới bên ngoài và công trình

posted by estvietnam

TCVN 7957:2008 do Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASE) soát xét lại trên cơ sở TCXDVN " Thoát nước ...

Xem thêm

QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt

posted by estvietnam

QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt là cơ sở chính cho việc xác định chất lượng nước th...

Xem thêm